תנאי שימוש ("התנאים וההגבלות")

This website is owned and operated by Kukario Limited, registered with the Cypriot Trade and Companies Registry under Company number no HE 443359 having its registered office at Lefkonoikou 11, 2202 Nicosia Cyprius (“CV Hebrew“ “we” or “us”). You can also contact us by email at support@cv-hebrew.com

1. מטרה

CV Hebrew מציעה לך, כמנוי, גישה למסד נתונים של חומרים (כולל, בין היתר, קורות חיים, מכתבים נלווים, הערות והנחיות) הנגיש בכתובת www.cv-hebrew.com ("אתר"), אשר כחבר רשום , אתה יכול למלא את המידע האישי שלך באמצעות בונה המסמכים כדי ליצור מסמכים מותאמים אישית אותם תוכל להוריד בזמן שנוח לך, בהתאם לצרכים המיוחדים שלך או לאחסן באזור הלקוח שלך (בכפוף לתשלום דמי מנוי רלוונטיים).

תנאי שימוש אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותיו. עצם שימושך באתר, מעיד כי הינך מקבל ללא סייג את כל התנאים וההגבלות הללו.

על ידי פתיחת חשבון באתר, עליך לסמן את תיבת הסימון ולאשר שקראת וכי הנך מאשר את התנאים וההגבלות הללו, המהווים חוזה משפטי מחייב בינך לבין CV Hebrew.

אנא קרא את הדברים הבאים בעיון. אם אינך מקבל את התנאים וההגבלות הללו, אל תשתמש באתר. אנו עשויים לתקן את התנאים וההגבלות הללו בכל עת על ידי פרסום גרסה מעודכנת לדף אינטרנט זה ולהודיע לך על כך טרם כניסת התנאים וההגבלות המתוקנים לתוקף.

כדי לשפר את חווית הלקוח, אנו עשויים גם לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המבנה והעיצוב של האתר שלנו, כמו גם שירותים או תכנים נוספים.

2. הגדרות

במסמך זה,

"חשבון" פירושו החשבון שעליך ליצור כדי להפוך לחבר ולקבל גישה לשירותים המוצעים באתר.

"חוקים החלים" כמשמעות המיוחסת לכך בסעיף 14.

"אזור לקוחות" הוא המרחב האישי והיעודי שלך, שבו תוכל לגשת לשירותים ולאחסן את החומרים שלך.

"בונה מסמכים" פירושו הפונקציה המאפשרת למנויים להזין מידע אישי (כולל קורות חיים, היסטוריית קריירה ופרטי השכלה ואקדמיה) וליצור גרסאות מותאמות אישית של חלק מהחומרים (במיוחד קורות חיים ומכתבים נלווים) ("מסמכים בהתאמה אישית”) אשר לאחר מכן ניתן לאחסן באזור הלקוחות.

"חבר רשום" פירושו כל אדם פרטי או יישות משפטית שיש להם חשבון באתר.

"חומרים" פירושם כל תבניות קורות החיים, תבניות מכתבים נלווים, הערות והנחיות ומסמכים אחרים שזמינים לחברים באתר (בין אם מותאמים אישית עם בונה המסמכים ובין אם לאו).

"שירותים" פירושם כל המוצרים, השירותים, התוכן, התוכנות, הטכנולוגיות או הפונקציות המסופקים על ידינו דרך האתר לרבות, אך לא רק, החומרים, בונה המסמכים ואחסון החומרים.

"מנוי" משמעותו כמפורט בסעיף 6.

"אחסון" ו-"לאחסן" פירושם שירות אחסון חומרים באתר.

3. פתיחת חשבון

A. תנאים

**עליך להיות בן 18 ומעלה. עליך להיות בן 18 ומעלה בכדי להשתמש בשירותים שלנו, אותם עליך לאשר, במידה ורלוונטי, בעת פתיחת חשבון.

**אם רלוונטי, אתה חייב להיות בעל סמכות לחייב את החברה שאתה מייצג. אתה מאשר שיש לך סמכות לחייב כל עסק או ישות שבשמו אתה משתמש בשירותים, ושהעסק או הישות המשפטית מקבלים את התנאים וההגבלות האלה.

B. יצירת חשבון

האתר מאפשר לחברים להירשם ולאחר מכן לקבל גישה לשירותים. אינך יכול לצפות בחומרים אם אינך רשום, ולא תהיה לך גישה לבונה המסמכים או לשירות האחסון מבלי לפתוח ראשית חשבון ולהיות חבר רשום.

כדי ליצור את החשבון שלך, עליך למלא את שדות החובה בטופס ההרשמה (על ידי מסירת שם המשפחה, השם הפרטי והדוא"ל שלך) ואנו נשלח לך סיסמה בדוא"ל. כמו כן, הנך מחוייב לקרוא ולאשר את תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות שלנו שמסבירה את נוהלי המידע המקוונים שלנו ואת הבחירות שברשותך לעשות לגבי האופן שבו המידע שלך נאסף והשימוש בו באתר זה

C. דיוק פרטי החשבון

אתה מתחייב שחשבונך מכיל מידע מדויק ואמיתי, ושתעדכן אותו לפי הצורך. אם אנו סבורים שהפרטים אינם נכונים, עדכניים או מלאים, יש לנו את הזכות לדחות את גישתך לאתר, או לכל אחד מהשירותים ולסיים או להשעות את חשבונך.

D. סיסמה

אתה מתחייב שחשבונך מכיל מידע מדויק ואמיתי, ושתעדכן אותו לפי הצורך. אם אנו סבורים שהפרטים אינם נכונים, עדכניים או מלאים, יש לנו את הזכות לדחות את גישתך לאתר, או לכל אחד מהשירותים ולסיים או להשעות את חשבונך.

4. שירותים

האתר הינו פלטפורמה מקוונת בה אנו מספקים את השירותים. כחבר רשום:

אתה רשאי ליצור אזור לקוחות באתר, ממנו תוכל לגשת לחומרים, ליצור מסמכים מותאמים אישית באמצעות בונה המסמכים ולאחסן אותם;

תוכל גם לתקשר עם CV Hebrew, בדוא"ל ובצ'אט.

5. כללי התנהגות של חברים באתר

ישנם כללים מסוימים החלים על החברים הרשומים. בעת השימוש באתר שלנו, אתה מסכים:

  • לא להפר את הזכויות והתדמית של CV Hebrew והישויות הקשורות אליה, לרבות זכויות הקניין הרוחני שלהם;

  • לא להפר את הזכויות והתמונות של כל צד המחזיק בזכויות בחומרים, כגון זכויות הקניין הרוחני שלהם;

  • לא לפתוח חשבון בשמו של אדם אחר מלבדך;

  • לא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או אלמנט אחר העלול להפריע לפעילותו התקינה של האתר או שמטרתו לפגוע, להפריע, לעכב או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי; ו

  • באופן כללי יותר, לא לפעול באופן שמפר את החוקים החלים או מפרים את התנאים וההגבלות הללו.

6. תשלום דמי מנוי

כדי לגשת לשירותים, עליך לשלם את סכום המנוי החודשי לשירותים ("המנוי"), או רק את סכום תקופת הניסיון, כפי שמתואר באתר. מחירי המנויים מצוינים באתר (מע"מ וכל שאר המסים כלולים במחיר המוצג) והם לוקחים בחשבון את גובה המע"מ החל ביום תשלום המנוי.

כל מנוי לשירותים יימשך לתקופה בלתי מוגבלת מתאריך המנוי. המנוי ניתן לביטול בכל עת.

CV Hebrew שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר המנוי ומחיר הצעת תקופת הניסיון. תקבל הודעה על שינוי כזה לפחות 10 ימים לפני תום תקופת המנוי שלך, ולאחר מכן תהיה לך את האפשרות לא לחדש את המנוי שלך.

דמי המנוי ותקופת הניסיון ניתנים לתשלום מראש, ויחויבו אוטומטית באמצעי התשלום המצוין באתר. במקרה של אי תשלום, CV Hebrew תציג שוב את התשלום ובמקרה של אי תשלום נוסף, תוכל להפסיק את השירותים לאלתר ללא פיצוי, אך מבלי לפגוע בזכות לתבוע ממך תשלום בגין סכומים כלשהם, וכל שיפוי בגין נזקים שייגרמו ל-CV Hebrew כתוצאה מאי-תשלום כאמור.

7. זכויות קניין רוחני

A. זכויות קניין רוחני של תוכן האתר

התוכנה הקניינית (לרבות בונה המסמכים ואזור הלקוחות), החומרים והחומרים האחרים באתר, לרבות זכויות יוצרים, לוגו, סימני מסחר, שמות מסחריים, תמונות, טקסט, איורים, אודיו, קבצי וידאו, קבצי נתונים, קבצי תוכניות , וקודים, כמו גם הבחירה, התיאום והסידור של חומרים כאלה, (בין אם רשומים או לא רשומים) מוגנים על ידי זכויות יוצרים, פטנטים וחוק סימני מסחר ("זכויות הקניין הרוחני"). זכויות הקניין הללו הן בבעלותנו או בבעלות צדדים שלישיים שהעניקו לנו רישיון לזכויות הקניין שלהם. חל איסור מוחלט לשכפל, להעתיק, לשנות או לעשות מניפולציה אחרת בכל תוכן באתר, כולו או חלקו.

השימוש או שימוש לרעה בזכויות הקניין, למעט המותר בתנאים והגבלות אלה, אסורים. על ידי הפיכתך לחבר רשום, בכפוף לתנאים וההגבלות הללו המתייחסים לבעלי זכויות הקניין הרוחני (ראה להלן), ורק במידה שהיא מסוגלת לעשות זאת, CV Hebrew מעניקה לך רישיון לא בלעדי, ניתן לביטול, אישי ולא ניתן להעברה, להשתמש באתר ובזכויות הקניין, ברחבי העולם, לשימושך האישי והפרטי בלבד, על בסיס לא מסחרי ובהתאם לתנאים וההגבלות הללו.

הרישיון שניתן לך יסתיים כאשר תחדל להיות חבר רשום ו/או במקרה של שימוש לא נאות באתר ו/או בשירותים.

כל הגרסאות החדשות, העדכונים או השינויים באתר שלנו, בשירותים או בתוכן הקשור יהיו כפופים לתנאים וההגבלות הללו. CV Hebrew שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן מכוסות במפורש בתנאים והגבלות אלה.

בשום מקרה השימוש באתר והגישה לחומרים לא מאפשרים לך לשכפל או להפיץ בפומבי או להעביר, למכור, להשכיר או להשאיל, באופן חלקי או מלא, או להעמיד לרשותך, מלבד בהתאם לתנאים וההגבלות הללו, את התוכן של האתר כולל החומרים.

CV Hebrew ושותפיה אינם צד בדבר, לא עבורך, לא עבור צד שלישי כלשהו, ​​או עבור עצמם, לבעלות על זכויות קניין כלשהן בחומרים שבבעלות צדדים שלישיים.

B. שימוש בתוכן שלך

אתה שומר על זכויותיך על כל מידע או תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג באתר או באמצעותו, לרבות פרטי חשבון, קורות חיים, היסטוריית קריירה, היסטוריה חינוכית, ביקורות, תגובות, רשומות פרופיל, פוסטים, שאלות, חומרי קריירה או כל מידע אחר שאתה לספק ("התוכן שלך"). על ידי הגשה, העלאה, פרסום או הצגת תוכן כזה, אתה מעניק לנו רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים (עם הזכות לרישיון משנה) להשתמש, לעבד, להעתיק, לשכפל, להתאים, לשנות, לפרסם, לשדר, להציג ולהפיץ את התוכן שלך בכל מדיה או בכל ערוצי הפצה (ידועים כעת או שיפותחו מאוחר יותר), בכפוף להוראות החלות במדיניות הפרטיות שלנו.

אתה מתחייב כי התוכן שלך אינו ולא יפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם וכי יש לך את כל הזכויות, הכוח והסמכות הדרושים כדי לעמוד בהתחייבויות שלך לגבי התוכן שלך על פי התנאים והגבלות אלה.

אם אתה סבור שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו, אנא צור איתנו קשר.

אתה אחראי לשימוש בתוכן שלך ולכל ההשלכות שלו, לרבות כל ההשלכות של השימוש בתוכן שלך על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים. איננו אחראים לכל שימוש בתוכן שלך, וגם לא לשימוש בכל תוכן או מידע שנשלח או פורסם על ידי חברים רשומים או מבקרים אחרים.

שירותי פרסום קורות החיים של CV Hebrew מקלים על פרסום התוכן שלך והמסמכים המותאמים אישית שלך באתרי קריירה שונים של צד שלישי, עם בקשתך והסכמתך מראש. אתה מסכים ש-CV Hebrew עשויה להשתמש בכלי איסוף מידע קנייניים מבוססי אינטרנט כדי ליצור פרופיל מותאם אישית עבורך אם תירשם לשירות זה. בנוסף, אתה מסכים שהנוסח והפרשנות של המידע שלך למטרות שירותי פרסום קורות חיים יהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של CV Hebrew ו- CV Hebrew לא תישא באחריות לכל החלטה לכלול, לא לכלול או לנסח מידע אודותיך. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שאתה תיקח את מלוא האחריות ואתה אחראי באופן אישי לכל ההשלכות הנובעות מהשימוש שלך בשירותי פרסום קורות החיים.

8. תפקידו של נותן השירות / הגבלת אחריות

CV Hebrew אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לשימוש בשירותים ובחומרים מבחינת נכונותם, דיוקם, מהימנותם או אחרת, או שהאתר לא יפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים. כמו כן, CV Hebrew אינה נושאת באחריות לשגיאות או השמטות בחומרים כאלה. אם החוקים החלים אינם מאפשרים החרגה של חלק מהאחריות והתנאים המשתמעים לעיל או של כולם, ההחרגות הנ"ל יחולו רק במידה שהחוק החל.

השימוש שלך באתר זה הינו על אחריותך בלבד. האתר, השירותים, החומרים ומידע אחר, תוכנות, מתקנים, שירותים ותכנים אחרים באתר מסופקים "As is" ו"ברמת הזמינות הקיימת" ללא כל אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע. עד כמה שניתן בהתאם לחוק החל, CV Hebrew מתנערת מכל האחריות והתנאים, המפורשים או המשתמעים לרבות, אך לא רק, תנאים לגבי איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

CV Hebrew מסירה כל אחריות בין אם מבוססת על חוזה, עוולה או מכל סיבה אחרת, ואינה מקבלת כל אחריות לכל אובדן או נזק (ישיר, עקיף, עונשי, תוצאתי או אחר) הנובעים משימוש או שימוש לרעה באתר, בשירותים או ב- חומרים ללא קשר לבסיס שעליו תובעים אחריות. אם החוקים החלים אינם מאפשרים את כולה או חלק מהגבלת האחריות הנ"ל החלה עליך, המגבלות יחולו עליך רק במידה שהחוק החל.

אין באף חלק בהסכם זה בכדי למנוע או להגביל אחריות למוות, פציעה אישית או הונאה.

9. מדיניות ביטולים - השעיית חשבון, הגבלות גישה וסיום שירות

הנך רשאי לסיים את הקשר החוזי שלך עם CV Hebrew בכל עת ולסיים את המנוי שלך על ידי סגירת חשבונך באזור הלקוחות שלך או על ידי הודעה לצוות שירות הלקוחות שלנו [כאן] (mailto:support@cv-hebrew.com). הסיום נכנס לתוקף באופן מיידי והמנוי שלך יסתיים אוטומטית. לא תהיה זכאי לכל החזר עבור סכומים כלשהם ששולמו עבור מנוי הקשורים לתקופה שלאחר סיום חשבונך.

במקרה של הפרת התחייבויותיך כמפורט בתנאים והגבלות אלה או אם תהא סיבה אמיתית להאמין שהאבטחה והשלמות של CV Hebrew, חבריה או צדדים שלישיים נמצאים בסיכון, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לסיים לאלתר את התנאים וההגבלות המחייבים אותך ואת CV Hebrew ולסגור את חשבונך.

כאשר הדבר נחוץ, תקבל הודעה על צעד כזה בכדי לאפשר לך להגיב. CV Hebrew תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לבטל את הצעדים שנקבעו.

10. מידע אישי

אנו אוספים ומעבדים חלק מהנתונים האישיים שלך. בשימוש באתר וברישום כחבר, אתה מאשר ומקבל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

11. תפעול, זמינות ופונקציונליות של הפלטפורמה

אנו נשתדל ככל האפשר לשמור על אפשרות גישה קבועה לאתר. עם זאת, הגישה לאתר או השימוש בתוכנות מסוימות עשויות להיות מושעות או משובשות ללא הודעה מוקדמת, עקב תחזוקה טכנית, נדידה או עדכונים, או עקב הפסקות או אילוצים הקשורים לרשת או מסיבות טכניות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להשעות את כל או חלק מהגישה שלך לאתר או לתוכנות שלו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, באופן זמני או קבוע.

12. קישורים חיצוניים

האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה אינם תחת שליטתנו ואיננו אחראים לתוכנם. אין בהכללת קישורים אלה לאשר את החומר באתרים אלה או לרמוז על קשר כלשהו עם המפעילים שלהם.

13. שינוי התנאים וההגבלות

תנאי שימוש אלה והמסמכים המשולבים בהפניה מבטאים את כל ההסכם בינך לבין CV Hebrew בנוגע לשימוש שלך באתר ובשירותים.

CV Hebrew עשויה לשנות את התנאים וההגבלות הללו כדי להתאים את עצמם לסביבה הטכנולוגית והמסחרית, וכדי לציית לחוקים החלים ולסביבה הרגולטורית. כל שינוי בתנאים וההגבלות הללו יתפרסם באתר עם אזכור של תאריך התוקף, ותקבל הודעה על ידי CV Hebrew לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף.

14. מדיניות החזרים כספיים

לא תותר בקשת החזר של מנוי אם התקבלה לאחר תום תקופה של ארבעה עשר (14) יום מההרשמה הראשונה לשירותים.

כל בקשות החזר כספי לפני תקופת התפוגה של ארבעה עשר (14) יום ניתנות לביצוע בטלפון או בדוא"ל דרך מחלקת תמיכת הלקוחות שלנו. מחלקת תמיכת הלקוחות תענה תוך 48 שעות, וההחזרים יטופלו תוך 72 שעות.

15. חוקים ישימים ויישוב סכסוכים

חוקים אלה כפופים ומתפרשים בהתאם לחוקי Cyprus, מבלי לפגוע ביישום כללים ספציפיים הקשורים ל (א) עקרונות כלליים של ניגוד חוקים, ו (ב) כללי מדיניות ציבורית המגנים על הצרכן של המדינה ממנה יש לך גישה לשירותים ("החוקים החלים").

אם לא ניתן ליישב את המחלוקת בגישור, אתה מסכים להגיש את כל המחלוקות לסמכות השיפוט של בתי המשפט ב Nicosia, Cyprus.

CV Hebrew תשמור גם על הזכות להגיש הליכים בהתאם לאופי הסכסוך, בבתי המשפט של מדינת מגוריך או, כאשר התנאים וההגבלות הללו נכרתים במהלך המסחר או המקצוע שלך, במדינה הרלוונטית לעסקך.

16. מועד תקפות

10/07/19